salvage lorry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvage lorry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvage lorry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvage lorry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salvage lorry

    * kỹ thuật

    toa dắt

    xe dắt