salvageable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvageable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvageable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvageable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salvageable

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  sửa được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • salvageable

  capable of being saved from ruin

  their marriage was not salvageable