salvage service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvage service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvage service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvage service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salvage service

    * kinh tế

    dịch vụ cứu hộ