salvage store nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvage store nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvage store giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvage store.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salvage store

    * kỹ thuật

    kho bảo quản

    kho cách ly