salvage right nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvage right nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvage right giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvage right.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salvage right

    * kinh tế

    quyền hưởng vét