salvage company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvage company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvage company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvage company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salvage company

    * kinh tế

    công ty trục vớt cứu hộ