scavenge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scavenge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scavenge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scavenge.

Từ điển Anh Việt

 • scavenge

  /'skævindʤ/

  * ngoại động từ

  quét, quét dọn (đường...)

  (kỹ thuật) tháo hết khí đốt, cho xả (động cơ đốt trong...)

  (kỹ thuật) lọc sạch chất bẩn (kim loại nấu chảy)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tìm, bới (thức ăn...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scavenge

  * kỹ thuật

  làm sạch

  tinh luyện

  ô tô:

  quét khí thải (trong động cơ 2 thì)

  cơ khí & công trình:

  xả khí (động cơ nổ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scavenge

  clean refuse from

  Scavenge a street

  feed on carrion or refuse

  hyenas scavenge

  remove unwanted substances from

  Synonyms: clean

  Similar:

  salvage: collect discarded or refused material

  She scavenged the garbage cans for food