scavenge pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scavenge pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scavenge pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scavenge pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scavenge pump

    * kỹ thuật

    bơm hút