scavenger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scavenger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scavenger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scavenger.

Từ điển Anh Việt

 • scavenger

  /'skævindʤə/

  * danh từ

  công nhân quét đường

  súc vật ăn xác thối

  người viết văn dâm ô tục tĩu

  * nội động từ

  làm công nhân quét đường

  viết văn dâm ô tục tĩu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scavenger

  * kỹ thuật

  lọc phần thừa

  hóa học & vật liệu:

  chất chống muội (cho nhiên liệu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scavenger

  a chemical agent that is added to a chemical mixture to counteract the effects of impurities

  any animal that feeds on refuse and other decaying organic matter

  Similar:

  magpie: someone who collects things that have been discarded by others

  Synonyms: pack rat