scavenger house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scavenger house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scavenger house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scavenger house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scavenger house

    * kỹ thuật

    cái góp máy làm sạch