scavenger valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scavenger valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scavenger valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scavenger valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scavenger valve

    * kỹ thuật

    van xả