allay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allay.

Từ điển Anh Việt

 • allay

  /ə'lei/

  * ngoại động từ

  làm giảm, làm bớt, làm cho đỡ, làm cho nguôi (lo lắng, cơn đau, giận dữ)

  làm dịu đi, làm lắng xuống (nỗi xúc động, nỗi buồn...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • allay

  Similar:

  still: lessen the intensity of or calm

  The news eased my conscience

  still the fears

  Synonyms: relieve, ease

  quench: satisfy (thirst)

  The cold water quenched his thirst

  Synonyms: slake, assuage