slake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slake.

Từ điển Anh Việt

 • slake

  /sleik/

  * ngoại động từ

  làm nhẹ, làm dịu (đau đớn); làm nguôi (mối hận...); làm thoả mãn

  to slake one's thirst: làm cho đỡ khát, giải khát

  to slake a revenge: trả thù

  tôi (vôi)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • slake

  * kinh tế

  tôi vôi

  * kỹ thuật

  dập

  dập tắt

  làm bở vụn

  làm tơi (than)

  tắt

  tôi vôi

  xây dựng:

  tôi (vôi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slake

  make less active or intense

  Synonyms: abate, slack

  Similar:

  quench: satisfy (thirst)

  The cold water quenched his thirst

  Synonyms: allay, assuage

  slack: cause to heat and crumble by treatment with water

  slack lime