write nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write.

Từ điển Anh Việt

 • write

  /rait/

  * nội động từ wrote, (từ cổ,nghĩa cổ) writ; written, (từ cổ,nghĩa cổ) writ

  viết

  to write legibly: viết rõ

  viết thư, giao dịch thư từ

  to write to someone: viết thư cho người nào

  viết văn, viết sách

  to write for a living: sống bằng nghề viết sách

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm thư ký

  * ngoại động từ wrote, (từ cổ,nghĩa cổ) writ; written, (từ cổ,nghĩa cổ) writ

  viết

  to write a good hand: viết tốt, viết đẹp

  viết, thảo ra, soạn

  to write a novel: viết một tiểu thuyết

  to write an account: thảo một bản báo cáo

  điền vào; viết vào

  to write a form: điền vào một mẫu khai

  (nghĩa bóng) lộ ra

  innocence is written on his face: sự vô tội lộ rõ trên nét mặt anh ta

  to write back

  viết thư trả lời

  to write down

  ghi

  tả, mô tả như là

  viết bài chỉ trích (người nào, vở kịch...)

  (thương nghiệp) giảm bớt (vốn)

  to write for (in)

  viết (báo)

  to write off

  thảo nhanh, viết một mạch (bản tường thuật một sự kiện)

  xoá bỏ ở sổ (nợ không đòi được)

  (quân sự) gạch tên đi (ở bảng phiên chế)

  two battalions were written off: hai tiểu đoàn đã bị gạch tên đi

  viết và gửi thư

  to write off for something: viết thư hỏi mua cái gì

  to write out

  chép toàn bộ, sao lại toàn bộ

  to write out fair: chép vào bản sạch

  viết

  to write out a cheque: viết một séc

  to write oneself out: viết hết ý, hết ý để viết

  to write uo

  viết tường tận (một bản báo cáo); viết một bài báo về

  (thương nghiệp) ghi, vào (sổ)

  (thông tục) viết bài ca tụng tán dương

  bổ sung (nhật ký...) đẻ bảo đảm tính thời gian

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • write

  * kinh tế

  bảo hiểm

  ghi

  ký phát

  * kỹ thuật

  đánh máy

  ghi

  viết

  toán & tin:

  ghi vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • write

  produce a literary work

  She composed a poem

  He wrote four novels

  Synonyms: compose, pen, indite

  communicate or express by writing

  Please write to me every week

  communicate (with) in writing

  Write her soon, please!

  Synonyms: drop a line

  communicate by letter

  He wrote that he would be coming soon

  mark or trace on a surface

  The artist wrote Chinese characters on a big piece of white paper

  Russian is written with the Cyrillic alphabet

  record data on a computer

  boot-up instructions are written on the hard disk

  Synonyms: save

  create code, write a computer program

  She writes code faster than anybody else

  Similar:

  publish: have (one's written work) issued for publication

  How many books did Georges Simenon write?

  She published 25 books during her long career

  compose: write music

  Beethoven composed nine symphonies

  spell: write or name the letters that comprise the conventionally accepted form of (a word or part of a word)

  He spelled the word wrong in this letter