write-through nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write-through nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write-through giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write-through.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write-through

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ghi hoàn toàn

    ghi xuyên