write statement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write statement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write statement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write statement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write statement

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    lệnh ghi