write mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ ghi