write inhibit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write inhibit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write inhibit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write inhibit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write inhibit

    * kỹ thuật

    cấm ghi