write-back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write-back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write-back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write-back.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write-back

    * kỹ thuật

    ghi lại