write access nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write access nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write access giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write access.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write access

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự truy cập ghi