write-once disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write-once disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write-once disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write-once disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write-once disk

    * kỹ thuật

    đĩa ghi một lần