write time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write time

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thời gian ghi