write off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • write off

  * kinh tế

  gạch bỏ

  gạch sổ

  khoản bút toán xóa bỏ

  xóa bỏ

  xóa bỏ khoản đã thanh toán

  xóa sổ

  * kỹ thuật

  ô tô:

  thảo nhanh

  xác định xe bị hư hoàn toàn (bảo hiểm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • write off

  concede the loss or worthlessness of something or somebody

  write it off as a loss

  write something fluently, and without hesitation

  cancel (a debt)

  Similar:

  expense: reduce the estimated value of something

  For tax purposes you can write off the laser printer

  Synonyms: write down