write tab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write tab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write tab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write tab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write tab

    * kỹ thuật

    nhãn bảo vệ ghi