write cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write cycle

    * kỹ thuật

    chu kỳ ghi