write bus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write bus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write bus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write bus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write bus

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    buýt ghi