write fault nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write fault nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write fault giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write fault.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write fault

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    lỗi ghi