write operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write operation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thao tác ghi