write mask nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write mask nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write mask giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write mask.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write mask

    * kỹ thuật

    mặt nạ ghi