write-protect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write-protect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write-protect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write-protect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write-protect

    * kỹ thuật

    chống ghi

    toán & tin:

    bảo vệ ghi