write-protect hard disk (wphd) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write-protect hard disk (wphd) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write-protect hard disk (wphd) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write-protect hard disk (wphd).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write-protect hard disk (wphd)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đĩa cứng chống ghi