write-protect notch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write-protect notch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write-protect notch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write-protect notch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • write-protect notch

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  khía bảo vệ chống ghi

  khóa bảo vệ ghi

  rãnh chống ghi