write through nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write through nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write through giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write through.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write through

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ghi thẳng