write-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write-off.

Từ điển Anh Việt

 • write-off

  /'rait'ɔ:f/

  * danh từ

  (thông tục) sự bỏ đi

  đồ bỏ đi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • write-off

  * kinh tế

  miễn bỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • write-off

  (accounting) reduction in the book value of an asset

  Synonyms: write-down

  the act of cancelling from an account a bad debt or a worthless asset