write period nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write period nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write period giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write period.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write period

    * kỹ thuật

    chu kỳ ghi