write position nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write position nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write position giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write position.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write position

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vị trí ghi