write of nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write of nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write of giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write of.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • write of

    Similar:

    write on: write about a particular topic

    Snow wrote about China

    Synonyms: write about

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).