write buffer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write buffer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write buffer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write buffer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write buffer

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ đệm ghi