write error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write error

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lỗi ghi