write pulse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write pulse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write pulse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write pulse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write pulse

    * kỹ thuật

    xung ghi