write tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write tape

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bảng ghi