write ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write ring

    * kỹ thuật

    vòng cho phép ghi

    vòng chống ghi

    vòng ghi