write protect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write protect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write protect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write protect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write protect

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự bảo vệ chống ghi