write lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write lock

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khóa ghi