write enable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write enable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write enable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write enable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • write enable

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cho phép ghi