expense nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expense nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expense giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expense.

Từ điển Anh Việt

 • expense

  /iks'pens/

  * danh từ

  sự tiêu; phí tổn

  (số nhiều) phụ phí, công tác phí

  at the expense of one's life

  trả giá bằng sinh mệnh của mình

  at the expense of somebody

  do ai trả tiền phí tổn

  (nghĩa bóng) không có lợi cho ai; làm cho ai mất uy tín

  to get rich at somebody's expense

  làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của ai

  to laugh at somebody's expense

  cười ai

  to live at someone's expense

  ăn bám vào ai

 • expense

  (thống kê) tiêu dùng, sử dụng, tiền phí tổn at the same e. cùng giá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • expense

  * kinh tế

  chi phí

  chi tiêu

  giá phải trả cho các thứ được mua

  kinh phí

  phí dụng

  phí tổn

  * kỹ thuật

  chi phí

  chi phí chung

  phí tổn

  sử dụng

  tiêu thụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • expense

  amounts paid for goods and services that may be currently tax deductible (as opposed to capital expenditures)

  Synonyms: disbursal, disbursement

  a detriment or sacrifice

  at the expense of

  money spent to perform work and usually reimbursed by an employer

  he kept a careful record of his expenses at the meeting

  reduce the estimated value of something

  For tax purposes you can write off the laser printer

  Synonyms: write off, write down