expense on operating management nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expense on operating management nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expense on operating management giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expense on operating management.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expense on operating management

    * kinh tế

    chi phí quản lý kinh doanh