expense for foreign visitors nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expense for foreign visitors nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expense for foreign visitors giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expense for foreign visitors.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expense for foreign visitors

    * kinh tế

    chi phí tiếp khách nước ngoài