indite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indite.

Từ điển Anh Việt

 • indite

  /in'dait/

  * ngoại động từ

  sáng tác, thảo

  to a poem: sáng tác một bài thơ

  (đùa cợt) viết (một bức thư...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • indite

  Similar:

  write: produce a literary work

  She composed a poem

  He wrote four novels

  Synonyms: compose, pen