drop a line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drop a line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drop a line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drop a line.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • drop a line

    Similar:

    write: communicate (with) in writing

    Write her soon, please!

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).